ACREDITAREA FURNIZORILOR DE SERVICIILOR SOCIALE


Acreditarea furnizorilor de servicii sociale
 
În prezent, procedura de acreditare a furnizorilor este în proces de modernizare și simplificare, astfel că, în curând, cererea de acreditare se va completa și se va transmite în varianta formularului electronic pus la dispozitie de către MMPS pe platforma www.servicii-sociale.gov.ro.
 
 Dosarul de acreditare al furnizorului este format din:
 • Cerere acreditare furnizor (Anexa 2 la HG 118/2014, cu modificările și completările ulterioare)
 • Documentele justificative, care diferă în funcție de tipul furnizorului, după cum urmează:
Documentele justificative pentru furnizori:
 
FURNIZOR PUBLIC
 • actul de înființare al solicitantului, cu excepția actelor normative cu rang de lege sau hotărâre a Guvernului care se prezintă la punctul 1.3 (copie)
 • angajamentul privind respectarea obligației prevăzute la art.10 alin.(3) din Legea nr.197/2012 cu modificările ulterioare
 ASOCIAŢII ŞI FUNDAȚII
 • certificat de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor (copie)
 • statutul asociației/fundației (copie)
 • angajamentul privind respectarea obligației prevăzute la art.10 alin.(3) din Legea nr.197/2012 cu modificările ulterioare ( original)
 FILIALE SAU SUCURSALE ALE ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR INTERNAŢIONALE
 • certificat de înscriere în Registrul persoanelor străine fără scop patrimonial (copie)
 • statutul filialei/sucursalei asociației/fundației (copie)
 • angajamentul privind respectarea obligației prevăzute la art.10 alin.(3) din Legea nr.197/2012 cu modificările ulterioare (original)
 CULTE
 • actul normativ de recunoaștere al cultului (copie)
 • documentul de înființare a unității de cult (copie)
 • angajamentul privind respectarea obligației prevăzute la art.10 alin.(3) din Legea nr.197/2012 cu modificările ulterioare (original)
 PERSOANE FIZICE AUTORIZATE
 • certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (copie)
 • certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (copie)
 • angajamentul privind respectarea obligației prevăzute la art.10 alin.(3) din Legea nr.197/2012 cu modificările ulterioare (original)
 OPERATORI ECONOMICI
 • certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului (copie)
 • certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului (copie)
 • actul de înființare/actul constitutiv (copie)
 • angajamentul privind respectarea obligației prevăzute la art.10 alin.(3) din Legea nr.197/20012 cu modificările ulterioare (original)
Dosarul de acreditare al furnizorului se poate depune direct la registratura MMJS, poate fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire sau electronic, în format needitabil (pdf).
În primele două situaţii, dosarul de acreditare al furnizorului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea "Solicitare de acreditare furnizor".
Dosarele de acreditare ale furnizorilor, precum şi data primirii lor se înregistrează într-un registru special de evidenţă a solicitărilor de acreditare a furnizorilor.
 
Soluţionarea dosarelor de acreditare se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acestora în registru.
 
Verificarea datelor şi informaţiilor din dosarul de acreditare al furnizorului, precum şi propunerea de aprobare sau respingere a cererii de acreditare se realizează de către persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului de acreditare.
 
În cazul în care din dosarul de acreditare al furnizorului lipsesc documente justificative, se notifică electronic furnizorul şi se solicită completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării. Necompletarea dosarului în termenul solicitat conduce la sistarea evaluării, iar furnizorul serviciului este notificat electronic cu privire la faptul că este necesar să depună o nouă cerere de acreditare.
 
În situaţia în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute de lege, evaluatorul transmite directorului direcţiei în coordonarea căruia se află compartimentul de acreditare, spre avizare, referatul de evaluare a furnizorului şi întocmeşte, în dublu exemplar, decizia de acreditare a furnizorului.
Decizia,  împreună cu formularul certificatului de acreditare se transmit spre aprobare conducerii MMJS.
După eliberarea certificatului de acreditare, evaluatorul înregistrează furnizorul acreditat în Registrul electronic unic al serviciilor sociale (eRegistru).
 
Certificatul de acreditare, în original, precum şi un exemplar al deciziei de acreditare a furnizorului se pot ridica, de furnizor sau de persoana împuternicită de acesta, de la sediul MMJS sau de la sediul agenţiei teritoriale pe a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul furnizorul.
 
 

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro