Prezentare generală

Direcția Politici Servicii Sociale (DPSS), departament de specialitate în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, asigură coordonarea aplicării politicilor Guvernului în domeniul asistenței sociale, respectiv al reglementării și finanțării serviciilor sociale, relaționează cu instituțiile și organismele naționale și internaționale în vederea creșterii calității serviciilor sociale, complementar cu beneficiile sociale, dar și cu alte servicii de interes general.

Direcția Politici Servicii Sociale are în structură două servicii:

 • Serviciul acreditare, monitorizare, metodologii și programe pentru servicii sociale
 • Serviciul incluziune socială, inovare socială și programe cu organisme internaționale

Principalele obiective urmărite de DPSS vizează:

 1. Instituirea unui sistem de servicii sociale eficient, de calitate, accesibil tuturor, corelat cu beneficiile de asistență socială și cu măsuri active, care să asigure prevenirea şi combaterea riscurilor sau situațiilor ce pot conduce la excluziune socială;
 2. Promovarea politicilor publice destinate asistenței sociale a persoanelor vârstnice în contextul procesului accelerat de îmbătrânire demografică;
 3. Dezvoltarea capacității instituționale în scopul asigurării monitorizării sistematice, evaluării, analizei şi prognozei indicatorilor din domeniul asistenței sociale, precum şi în scopul realizării planificării strategice şi stabilirii celor mai eficiente politici şi programe în domeniu;
 4. Creșterea performanței sistemului de asistență socială prin promovarea competenței şi calității personalului angajat în sistem;
 5. Întărirea mecanismului de incluziune socială și dezvoltarea sistemului de indicatori de incluziune socială.

Potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al MMPS, DPSS îndeplinește un număr de peste 60 atribuții distincte, dintre care amintim:

 • coordonează sistemul de servicii sociale în conformitate cu responsabilitățile stabilite prin legislația în domeniu;
 • identifică priorităţile de dezvoltare a serviciilor sociale pe categorii de beneficiari şi tipuri de nevoi în baza cărora elaborează politicile publice, strategiile şi programele sociale adresate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, precum și persoanelor şi familiilor afectate de sărăcie/vulnerabile;
 • elaborează cadrul legislativ privind organizarea și dezvoltarea sistemului de servicii sociale și monitorizează respectarea acestuia de către furnizorii de servicii sociale, ca parte componentă a sistemului național de asistență socială, inclusiv politici publice, strategii și propuneri de dezvoltare unitară a sistemului național de asistență socială;
 • identifică soluții în vederea eficientizării măsurilor destinate categoriilor defavorizate ale populației în domeniul serviciilor sociale;
 • acreditează furnizorii de servicii sociale pentru toate categoriile de beneficiari şi serviciile sociale pe domeniul de competență (persoane vârstnice, persoane fără adăpost, tineri aflați în dificultate, persoane vulnerabile cu diferite adicții, victime ale traficului de persoane, solicitanții de azil şi persoane care au primit o formă protecție în România, alte categorii de persoane aflate în situație de nevoie);
 • monitorizează şi controlează respectarea prevederilor legale privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
 • înregistrează toate dosarele de acreditare a serviciilor sociale, indiferent de categoria de beneficiari cărora acestea li se adresează;
 • administrează Registrul electronic unic al serviciilor sociale prevăzut de art. 8 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • propune şi fundamentează programe de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale, elaborează ghidurile metodologice sau manualele operaţionale de implementare a acestora;
 • participă la derularea selecțiilor anuale în vederea acordării subvențiilor de la bugetul de stat, pentru asociații și fundații;
 • propune temele de inspecţie pentru întocmirea Planului anual de monitorizare şi control al Agenţiei Naţionale pentru Plăți și Inspecție Socială privind serviciile sociale şi furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale;
 • elaborează politici şi programe privind domeniul îngrijirii de lungă durată, inclusiv în vederea creării sistemului unificat al îngrijirii de lungă durată;
 • monitorizează implementarea strategiilor autorităţilor administraţiei publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale;
 • elaborează standardele minime de calitate pentru serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost și persoanelor și familiilor afectate de sărăcie;
 • elaborează standardele de cost pentru serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice;
 • asigură relația cu organismele neguvernamentale și cu operatorii economici în vederea susținerii și promovării de activități de incluziune socială, inovare socială și responsabilitate socială;
 • coordonează metodologic activitatea serviciilor publice de asistență socială de la nivel teritorial şi colaborează permanent cu autoritățile administrației publice locale;
 • elaborează rapoarte naționale în domeniul incluziunii sociale, formulează recomandări şi propuneri în vederea eficientizării procesului de luare a deciziilor în domeniul incluziunii sociale;
 • asigură funcționarea secretariatelor tehnice ale comisiilor naţionale/interministeriale, organizate conform legii, din domeniul său de activitate;
 • elaborează şi/sau participă la elaborarea, implementarea și monitorizarea programelor de susținere a domeniului incluziunii sociale;
 • elaborează documentele referitoare la implementarea Strategiei Europa 2020, a inițiativelor emblematice și a altor programe transpuse în legislația națională;
 • elaborează și implementează programe și proiecte cu finanțare externă.

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro