Întrebări frecvente

I. SERVICII SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR VÂRSTNICE

1. Cine beneficiază de prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare?

 Persoana vârstnică, care se găseşte în una dintre următoarele situaţii:

 • nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 • nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
 • se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

2. Care sunt drepturile persoanei vârstnice prevăzute de lege?

Legea nr.17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede dreptul persoanei vârstnice de a beneficia de servicii de îngrijire:

 • la domiciliu;
 • într-un centru rezidențial pentru persoane vârstnice;
 • în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, apartamente şi locuinţe sociale, precum şi altele asemenea

3. Unde trebuie să vă adresați pentru a putea beneficia de servicii de asistență și îngrijire?

3. Unde trebuie să vă adresați pentru a putea beneficia de servicii de asistență și îngrijire?

Pentru a beneficia de serviciile de asistență și îngrijire furnizate de un centru public, rezidențial sau de zi, pentru persoane vârstnice ori la domiciliul dumneavoastră este necesar să vă adresați cu o cerere primăriei localităţii în a cărei rază teritorială aveți domiciliul.
În urma anchetei sociale ce va fi realizată la domiciliul dumneavoastră, autoritățile administrației publice locale vă vor stabili dreptul la serviciile de asistență socială furnizate în centrele aflate în proprie administrare.
Ancheta socială va cuprinde date cu privire la afecțiunile dumneavoastră, capacitatea de a vă gospodări, condițiile de locuit, veniturile dumneavoastră etc.

4. Cum se calculează contribuția lunară de întreținere în căminele pentru persoane vârstnice?

4. Cum se calculează contribuția lunară de întreținere în căminele pentru persoane vârstnice? 

Persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat, potrivit art. 25 alin.(5) din Legea nr.17/2000.
Contribuția lunară de întreținere se stabilește personalizat, pentru fiecare beneficiar în parte, după încheierea evaluării complexe și pe baza datelor prevăzute în ancheta socială și în Fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică) al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.
Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei. 
Procentul contribuției lunare de întreținere din costul mediu lunar de întreținere se situează între 0%, în situația persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali și un procent de până 100% din valoarea costului mediu lunar de întreținere, în funcție de veniturile persoanei beneficiare și, după caz, ale susținătorilor legali ai acesteia.

 

II. ACREDITAREA FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE

1. Se poate acredita primăria care nu a înființat compartimentul de asistență socială/care nu au angajați asistenți sociali?

1. Se poate acredita primăria care nu a înființat compartimentul de asistență socială/care nu au angajați asistenți sociali?

Acreditarea se realizează la cererea furnizorului şi numai dacă, la data depunerii cererii, are înfiinţate servicii sociale sau se angajează că, în termen de maximum 3 ani de la data obţinerii certificatului de acreditare, va înfiinţa şi acorda servicii sociale, potrivit prevederilor art.10 alin.(3) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care solicită acreditarea primăriile care nu au înființat compartimente de asistență socială, iar responsabilitățile prevăzute de legea asistenței sociale, în sarcina autorităților administrației publice locale nu se regăsesc în nici unul dintre serviciile/compartimentele aparatului de specialitate al primarului, nu se poate acorda acreditarea ca furnizor de servicii sociale.
În ceea ce privește angajarea asistenților sociali, potrivit prevederilor art.40 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare, furnizorii de servicii sociale angajează asistenți sociali în structurile proprii, sau, în lipsa acestora, pot achiziționa serviciile acordate de asistenții sociali înregistrați cu cabinete individuale sau societăți civile profesionale de asistență socială.
În situaţia în care, din cauze obiective, nu se pot angaja asistenţi sociali sau achiziţiona serviciile acestora, furnizorii de servicii sociale pot angaja lucrători sociali pentru realizarea activităţilor de identificare şi, după caz, de evaluare a nevoilor persoanelor care solicită servicii sociale.

2. În contextul prevederilor art.122 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare, se poate acredita o primărie care funcționează o singură persoană angajată în compartimentul de asistență socială, dacă populația orașului este peste 5000 de locuitori? Care sunt drepturile prevăzute de lege? Da. Prevederile art.122 alin.(2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare privesc un raport de proporționalitate între numărul de asistenți sociali și beneficiari pentru activitățile specifice prevăzute la alin.(1) din același articol, și nu la întreaga populație a unității administrativ teritoriale în care funcționează serviciul public de asistență socială. În situația în care, numărul de cazuri care revin unui asistent social depășește raportul de un asistent social la 300 de beneficiari, serviciul public de asistență socială va lua măsurile necesare în conformitate cu prevederile art.40 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare.


3. În contextul prevederilor art.125 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare, se poate acredita un compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului în care sunt încadrați funcționari publici?

Da. Potrivit prevederilor alin.(2) al art.125 se face diferențierea între persoanele cu atribuții în realizarea și elaborarea strategiilor și planurilor anuale de acțiune, în colectarea și administrarea datelor, etc. care pot fi încadrate ca funcționari publici și personalul de specialitate implicat în procesul de acordare a serviciilor sociale care trebuie să fie personal contractual.
Prin urmare, prevederile menționate sunt aplicabile numai personalului care lucrează direct în serviciile sociale constituite ca unități de asistență socială sau ca instituții de asistență socială în subordinea consiliului local sau județean.
Potrivit prevederilor art.146 alin.(3) din Legea asistenței sociale, până la adoptarea modificărilor și completărilor corespunzătoare și la elaborarea legilor speciale, actele normative în vigoare din domeniul asistenței sociale se aplică în continuare.

4. Care ar trebui să fie atribuțiile compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, dacă primăria solicită acreditarea serviciului de informare și consiliere?

4. Care ar trebui să fie atribuțiile compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, dacă primăria solicită acreditarea serviciului de informare și consiliere?

Compartimentului organizat în aparatul de specialitate al primarului, potrivit art.113 alin.(4) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, îi revin atribuțiile specifice serviciului public de asistență socială prevăzute la art.112 alin. (3) lit. a) –o) și lit. s).
Informarea și consilierea beneficiarilor este una dintre atribuțiile prevăzute la lit. l)
Precizăm faptul că este important să faceți diferențierea dintre activitatea de informare și consiliere a cetățenilor, specifică primăriei și care nu se supune procedurii de acreditare și serviciul social, ca activitate specializată definit la art.27 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare și identificabil după criteriile prevăzute la art.29 – scopul serviciului social, categoriile de beneficiari, loc de acordare, etc. 

5. Creșa care funcționează în subordinea unui serviciu public de asistență socială trebuie să se acrediteze?

5. Creșa care funcționează în subordinea unui serviciu public de asistență socială trebuie să se acrediteze?

Da. Serviciul public de asistență socială, în calitate de furnizor de servicii sociale are obligația de a solicita acreditarea pentru serviciile sociale pe care le acordă. 
Potrivit prevederilor art.2 din Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de organizare a acestora, în sistem public sau privat, cu sau fără personalitate juridică, creșele sunt servicii sociale care se organizează și funcționează cu respectarea legislației privind serviciile sociale și, prin urmare, se acreditează în condițiile legii. 
De asemenea, potrivit prevederilor art.7 alin.(2) din Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, pentru înfiinţarea creşelor ca unităţi care oferă servicii de educaţie antepreşcolară furnizorul de servicii prezintă serviciului public de asistenţă socială următoarele: autorizaţia sanitară de funcţionare; autorizaţia sanitar-veterinară; autorizaţia de mediu; autorizaţia de securitate la incendiu; autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii; autorizaţia de funcţionare provizorie, eliberată de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti și certificatul de acreditare a furnizorului de servicii sociale.

6. Serviciile de evaluare complexă pentru copii și adulți, serviciile de management de caz, de monitorizare și altele asemenea se supun procedurii de acreditare?

6. Serviciile de evaluare complexă pentru copii și adulți, serviciile de management de caz, de monitorizare și altele asemenea se supun procedurii de acreditare?

Nu. Serviciile definite prin activitățile prevăzute la art.3^2 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, sunt considerate servicii sociale dacă se acordă într-un centru sau unitate de asistență socială special constituită și inclusă în organigramă. 
De asemenea, precizăm faptul că este important să faceți diferențierea dintre activitatea de informare și consiliere a cetățenilor, specifică autorităților administrației publice locale și care nu se supune procedurii de acreditare și serviciul social, ca activitate specializată definit la art.27 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare, și identificabil după criteriile prevăzute la art.29 – scopul serviciului social, categoriile de beneficiari, locul de acordare, contractul încheiat între furnizorul de servicii sociale și beneficiari, etc.

 

7. Se acreditează furnizorul sau serviciile sociale acordate de acesta? 

Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditați în condiţiile legii(potrivit prevederilor art. 38 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare), iar serviciile sociale pot funcționa pe teritoriul României numai dacă sunt acreditate în condiţiile legii. 

 
Conform prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectarea de către furnizorii de servicii sociale a criteriilor de acreditare - care privesc în principal datele de identificare ale acestuia, informaţii privind cunoștințele de managementul serviciilor sociale şi condiţiile prevăzute de Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare, privind înființarea, administrarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor sociale, este atestată prin certificatul de acreditare care se acordă pe o perioadă nedeterminată.

Îndeplinirea de către serviciile sociale a standardelor minime de calitate se atestă prin licență de funcţionare, care se acordă pentru o perioadă de 5 ani, din care, în primul an, sub formă de licență de funcţionare provizorie. 

Cererea de acreditare a furnizorului, completată conform formularului prevăzut în anexa nr.2 la Normele metodologice şi însoţită de documentele justificative prevăzute la art.8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr.118/2014.
După obținerea certificatului de acreditare, furnizorul acreditat de servicii sociale, poate depune cererea de acreditare pentru servicii sociale, completată conform formularului prevăzut în anexa nr.7 la Normele metodologice şi însoţită de fişa de autoevaluare şi documentele justificative prevăzute la art.18 alin.(1) din NM.

Formularele necesare le puteţi descărca de aici

8. Cum se identifica serviciile sociale care sunt supuse procedurii de acreditare?

Având în vedere formele diverse de organizare și funcționare a serviciilor sociale, actele normative menționate nu prevăd o listă exhaustivă a serviciilor sociale supuse procedurii de acreditare. În identificarea serviciilor sociale, atât solicitantul cât și evaluatorul au în vedere: 
definiția serviciilor sociale - ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii; 
clasificarea serviciilor sociale; 
Nomenclatorul instituțiilor de asistență socială aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.539/2005 cu modificările și completările ulterioare.
În identificarea serviciilor sociale supuse procedurii de acreditare, aveți în vedere formularul cererii de acreditare a serviciului social secţiunea 3 „Specificul serviciului social”. Pentru varianta „altă formă” veți ține cont de încadrarea serviciului în definiția serviciilor sociale şi clasificarea acestora prevăzute la secţiunea 1 „Definirea şi clasificarea serviciilor sociale” din capitolul III „Sistemul de servicii sociale” din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare.

9. Activitatea de strângere de fonduri se supune procedurii de acreditare? 

NU. Activitatea de strângere de fonduri nu se supune procedurii de acreditare, nefiind serviciu social așa cum este definit la art.27 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr,292/2011, cu modificările ulterioare și identificabil după criteriile prevăzute la art.29 – scopul serviciului social, categoriile de beneficiari, locul de acordare, contractul încheiat între furnizorul de servicii sociale și beneficiari, etc. 
Strângerea de fonduri este o activitate specifică organizațiilor fără scop patrimonial (donațiile fiind una dintre modalitățile de constituire a veniturilor asociațiilor și fundațiilor, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare), indiferent de domeniul în care acestea activează, nefiind specifică numai domeniului serviciilor sociale.

10. Societățile comerciale pot fi furnizori de servicii sociale? 

Operatorii economici pot fi furnizori de servicii sociale (potrivit prevederilor art.37 alin.(3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare) pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia:

 • serviciilor de prevenire a separării copilului de familie;
 • serviciilor pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi;
 • serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie, inclusiv a celor  destinate agresorilor;
 • serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi.

11. Serviciile sociale primare sunt supuse acreditării? 


Clasificarea serviciilor sociale în primare şi specializate prevăzută de Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.515/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu mai este menținută de prevederilor Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare. Precizăm faptul că serviciile sociale primare, definite prin activitățile prevăzute la art.3^2 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003, sunt considerate servicii sociale dacă se acordă într-un centru sau unitate de asistență socială special constituită și inclusă în organigramă. În identificarea serviciilor sociale supuse procedurii de acreditare, aveți în vedere formularul cererii de acreditare a serviciului social secţiunea 3 „Specificul serviciului social”. 
Pentru varianta „altă formă” veți ține cont de încadrarea serviciului în definiția serviciilor sociale şi clasificarea acestora prevăzute la secţiunea 1 „Definirea şi clasificarea serviciilor sociale” din capitolul III „Sistemul de servicii sociale” din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare.


12. Centrele de tip after-school sau cele de tip Școală după școală, trebuie să dețină licența de funcționare în baza prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare? 

Numai dacă aceste centre acordă și servicii sociale, așa cum sunt definite în Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare.

Spre exemplu, potrivit Metodologiei de organizare a Programului ”Școala după școală” aprobată prin Ordinul nr.5349/2011, acesta cuprinde ”pachetul de activități de sprijin” sau ”pachetul de pregătire pentru viață”, acordarea mesei, etc., se poate organiza și în alte spații decât în unitățile școlare și se adresează inclusiv copiilor din grupurile dezavantajate. În această situație, când sunt acordate în sistem integrat, servicii de educație și servicii sociale, serviciile sociale trebuie să dețină licența de funcționare.

13. Grădinițele trebuie să dețină licența de funcționare în baza prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare? 

Nu. Conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, grădinițele sunt unități de învățământ preșcolar și se organizează ca unități cu personalitate juridică sau în cadrul altor unități școlare cu personalitate juridică.

14. Care sunt specialiștii cu calificare în domeniul asistenței sociale al căror CV trebuie prezentat de furnizorii publici şi privaţi care la data depunerii cererii nu au înfiinţat un serviciu social?


Sunt specialiștii în asistenţă socială şi consiliere din Grupa 2635 a Clasificării Ocupațiilor din România (COR), precum și Grupa 3412 din COR a specialiştilor în asistenţă socială şi asimilaţi.

15. Un serviciu/centru de servicii sociale care funcționează în subordinea consiliului local/județean este furnizor de servicii sociale?


Potrivit prevederilor art.114 alin.(1) și 115 alin.(1) coroborate cu prevederile art.112 alin.(3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor respectiv de la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, precum şi sectoarelor municipiului Bucureşti realizează atribuțiile de furnizare a serviciilor sociale, etc. prin serviciile publice de asistenţă socială, respectiv compartimentele funcţionale.
Prin urmare, pentru conformarea cu prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare furnizorii publici de servicii sociale de la nivelul autorităților administrației publice locale sunt DGASPC/SPAS, iar serviciile sociale/centrele de servicii sociale funcționează în cadrul/subordinea /coordonarea acestora. Astfel, DGASPC/SPAS acreditate ca furnizori de servicii sociale în baza prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările, vor depune cererile de acreditare în vederea obținerii licenței de funcționare pentru serviciile sociale ale AAPL.

 

III. SUBVENȚII

5. Cum s-a făcut evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării de subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2017, în baza Legii nr.34/1998?

5. Cum s-a făcut evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării de subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2017, în baza Legii nr.34/1998?

În conformitate cu Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum și cu Normele metodologice (NM) de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr.1153/2001, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Muncii şi Justiției Sociale derulează anual, programul de acordare a subvenţiilor către organizațiile neguvernamentale furnizoare de servicii sociale.
Potrivit reglementărilor mai sus menționate, începând cu anul 2016, evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează de către comisiile de evaluare şi selecţionare, constituite la nivelul agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială în a căror rază teritorială își au sediul asociaţiile sau fundaţiile.
Evaluarea şi selecționarea asociaţiilor şi fundaţiilor se efectuează în baza criteriilor prevăzute la art.6 din NM, iar punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare criteriu este prevăzut la art.7^1 din NM.
Lista unităților care pot fi subvenționate se întocmește în ordinea punctajului, cu încadrarea în buget, iar pentru departajarea unităților de asistență socială cu acelaşi punctaj, în vederea încadrării în buget, se aplică criteriile de departajare, prevăzute de NM. 
În cazul în care bugetul pe anul pentru care se acordă subvenţia nu este aprobat, se încheie o convenţie provizorie, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la data aprobării bugetului să se încheie convenţia definitivă. 
Prin urmare, având în vedere faptul că în luna decembrie a anului 2016, legea pentru aprobarea bugetului de stat pentru anul 2017 nu era încă adoptată, pentru stabilirea asociațiilor și fundațiilor care au primit finanțare în luna ianuarie pe baza încheierii de convenții provizorii (anexa nr.2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.2324/2016 pentru aprobarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru anul 2017 pentru asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998, cu modificările și completările ulterioare) am aplicat departajarea unităților de asistență socială în funcție de punctajul obținut, cu încadrarea în bugetul calculat potrivit prevederilor art.37 alin.(1) din Legea finanțelor publice nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, Anexa nr.2 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2324/2016, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde asociațiile și fundațiile ale căror unități de asistență socială au obținut între 90 și 75 de puncte.
În ceea ce privește luna februarie, Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.109/2017 a inclus unitățile de asistență socială cu punctajul între 90 și 80 de puncte, cu precizarea că pentru unitățile de asistență socială cu punctajul 80 au fost aplicate criteriile de departajare, fiind incluse în listă numai centrele rezidențiale. Pentru cele 28 de unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice cu punctajul 80, nu s-a aprobat încheierea convențiilor provizorii pentru luna februarie, deoarece s-ar fi depășit bugetul disponibil, cu respectarea prevederilor Legii nr.500/2002, iar NM nu prevăd criterii suplimentare de departajare pentru cele 28 de unități aflate pe ultima poziție în clasament, după listarea în ordinea descrescătoare a punctajului și după aplicarea criteriilor de departajare.
Având în vedere faptul că Legea bugetului de stat pentru anul 2017 a fost aprobată precum și prevederile art.12 alin.(3) din NM, conform cărora, pentru încadrare în suma aprobată prin bugetul pe anul pentru care se acordă subvenţia, prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale vor fi aprobate nivelurile subvenţiilor pentru care se încheie convenţiile definitive, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a elaborat Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.275/2017 pentru aprobarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru anul 2017, pentru lunile martie-decembrie, pentru asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998.
Conform ordinului menționat, față de luna februarie, în lunile martie-decembrie se vor subvenționa un număr de 28 de unități de îngrijire la domiciliu (UID) cu punctajul 80 (aflate pe același nivel, în ordinea descrescătoare a punctajului și după aplicarea criteriilor de departajare), pentru care se vor încheia convenții definitive pentru un cuantum redus cu un procent de 24% din sumele propuse, aferente celor 10 luni.
Ordinul poate fi consultat pe pagina de internet a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la Domeniul Familie => Politici familiale, incluziune și asistență socială = > Subvenții.

 
 
IV. Statutul de utilitate publică 

5. Cum s-a făcut evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării de subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2017, în baza Legii nr.34/1998?

Obținere statut de utilitate publică

 
Beneficiu Obținere statut de utilitate publică
Instituție responsabilă MMPS
Beneficiar Asociația sau fundația
Cerere / Formular tip Nu există formular tip
Documente necesare

Cererea însoțită de următoarele documente:

 1. Copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei sau fundaţiei;
 2. Copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice;
 3. Dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;
 4. Copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei sau fundaţiei;
 5. Datele de identificare ale persoanelor fizice: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, respectiv denumirea, sediul şi codul de identificare fiscală a persoanelor juridice, cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică;
 6. Situaţiile financiare anuale şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate;
 7. Lista persoanelor angajate şi copii de pe contractele de muncă ale angajaţilor;
 8. Copii de pe convenţiile de colaborare, calificări, scrisori de recomandare şi altele asemenea.
Unde se depun documentele În original la SGG
Metodă primire documente Dosar la Secretariatul General al Guvernului sau prin Poștă 
Pași suplimentari Verificare îndeplinire condiții:

 

 1. Activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unor colectivităţi, după caz;
 2. Funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada unei activităţi neîntrerupte prin acţiuni semnificative;
 3. Prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică;
 4. Deţine un patrimoniu, logistică, membri şi personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus;
  a) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial/de 3 ori valoarea salariului brut pe ţară garantat în plată;
 5. Face dovada existenţei unor contracte de colaborare şi parteneriate cu instituţii publice sau asociaţii ori fundaţii din ţară şi din străinătate;
 6. Face dovada obţinerii unor rezultate semnificative în ceea ce priveşte scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorităţi competente din ţară sau din străinătate, care recomandă continuarea activităţii.
Timp legal de soluționare 90 de zile
Decizia de acordare a dreptului Hotărâre de Guvern
Dată limită depunere dosar Înainte de adoptarea HG cf.legii
Legislație aferentă OUG nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare

 

 
 

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro