Precizări în atenția furnizorilor de servicii sociale acreditați care administrează servicii sociale a căror licență de funcționare expiră în perioada imediat următoare -

PRECIZĂRI

în atenția furnizorilor de servicii sociale acreditați care administrează servicii sociale a căror licență de funcționare expiră în perioada imediat următoare

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(9) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, licența de funcționare eliberată pentru un serviciu social are o perioadă de valabilitate de 5 ani.

În situația în care, licența unui serviciu social pe care îl aveți în administrare expiră în perioada imediat următoare, vă rugăm să țineți cont de următoarele:

 Solicitarea de reacreditare a unui serviciu social se transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) cu 60 de zile calendaristice anterior datei de expirare a licenței.

 În vederea reacreditării unui serviciu social, într-o primă etapă vă rugăm să solicitați agenției județene pentru plăți și inspecție socială/a Municipiului București (AJPIS/APISMB) în a cărei rază teritorială funcționează serviciul o notificare de reacreditare în care agenția va menționa propunerea de reacreditare a serviciului social.

Notificarea de reacreditare se solicită de către furnizorul de servicii sociale AJPIS/APISMB cu maximum 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii sau transmiterii dosarului de reacreditare la MMPS. Notificarea de reacreditare este eliberată de către AJPIS/APISMB în urma realizării unei misiuni de inspecție la sediul serviciului social și întocmirii unui raport de monitorizare. Misiunea de inspecție la sediul serviciului social se realizează într-o perioadă de maximum 3 luni anterioare datei de expirare a licenței de funcționare.

În situația în care un furnizor intenționează să depună, cu aceeași dată, dosarele de reacreditare pentru mai multe servicii sociale aflate în administrarea sa, AJPIS/APISMB completează o singură notificare de reacreditare în care se consemnează toate serviciile sociale pentru care se propune reacreditarea. Notificarea se va completa de către AJPIS/APISMB după modelul prevăzut în anexa nr. 19 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr.118/2014, cu modificările și completările ulterioare și va fi semnată de către directorul AJPIS/APISMB.

 În cea de-a doua etapă, furnizorul de servicii sociale va transmite MMPS:

 notificarea de reacreditare obținută de la AJPIS/APISMB

 un exemplar al raportului de monitorizare întocmit de AJPIS/APISMB

 cererea de reacreditare completată conform modelului cererii de acreditare prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin H.G. nr.118/2014, cu modificările și completările ulterioare. Formularul cererii de reacreditare se găsește accesând următorul link:

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/DGAS/Acreditare/Anexa7_cerere_de_acreditare_ss_07112019 

Cererea de reacreditare împreună cu notificarea și un exemplar al raportului de monitorizare se transmit fie electronic în format needitabil la adresa de e-mail acreditare@mmuncii.gov.ro, fie direct la registratura ministerului sau pot fi trimise prin poștă, cu confirmare de primire, cu 60 de zile calendaristice anterior datei de expirare a licenței precedente.

 Evaluatorul din cadrul compartimentului de acreditare redactează decizia de reacreditare pe care o transmite împreună cu formularul licenței de funcționare spre aprobare conducerii Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau, după caz, conducerii instituțiilor din subordinea sa, respectiv Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii şi Adopții și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați.

Compartimentul de acreditare, în termen de maximum 15 zile de la data aprobării licenței de funcționare, comunică furnizorului, prin fax sau e-mail, aprobarea reacreditării serviciului social.

Afișează conținut

LICENȚIEREA SERVICIILOR SOCIALE

  

Licențierea serviciilor sociale
se realizează în baza standardelor minime de calitate, ce reprezintă cerinţele minimale privind eficacitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate în raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele aşteptate.
 
Standardele minime de calitate constituie nivelul de referinţă a calităţii serviciilor sociale, iar îndeplinirea acestora este obligatorie şi se atestă prin licenţă de funcţionare.
 
Furnizorii acreditaţi pot depune cereri de licențiere pentru serviciile sociale definite la art. 27 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare, şi care se regăsesc în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.
 
Potrivit prevederilor art. 20, alin.(1) din H.G. nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ți completările ulterioare, dosarul de licenţiere al serviciului social este format din:
  1. documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social, cum ar fi: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.;
  2. actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului, după caz;
  3. regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social, elaborat cu respectarea modelului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. fotografii ale spaţiilor aferente desfăşurării serviciilor sociale, la data solicitării acreditării;
  5. CV-ul unei persoane cu calificare în domeniul asistenţei sociale sau în managementul serviciilor sociale;
  6. o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana prevăzută la lit. e);
  7. angajamentul furnizorului de a notifica Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, instituţiile din subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social pentru care a obţinut licenţa de funcţionare intervenite după acordarea acesteia, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 8, în funcţie de beneficiarii serviciului social;
  8. planul de urgenţă în caz de retragere a licenţei de funcţionare/desfiinţare serviciu social, dacă este prevăzut în standardul minim de calitate aplicabil.

Serviciile sociale pot functiona pe teritoriul României numai dacă au o LICENȚĂ DE FUNCȚIONARE (valabilitate 5 ani)                        

              

Acordarea de licențe pentru serviciile sociale se bazează pe standardele minime de calitate, care sunt cerințele minime privind eficiența și eficacitatea activităților desfășurate în raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele așteptate.

Standardele minime de calitate reprezintă punctul de referință pentru calitatea serviciilor sociale, iar îndeplinirea lor este obligatorie și este atestată printr-o licență de funcționare. 

 

 

Afișează conținut

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro