Proiectul "FIECARE OM CONTEAZĂ!" Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora, cod MySMIS 126131”, cod SIPOCA 575 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în calitate de beneficiar implementează prin Direcția Politici Servicii Sociale, proiectul "FIECARE OM CONTEZĂ!”, proiect finanțat prin prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). 

Scopul proiectului este de a dezvolta si introduce sisteme si standarde comune în administrația publica (o politica publica, o metodologie, analiza localizării în strada, cartografierea situației, un raport de analiza cantitativa si calitativa), realizarea unei diagnoze a nevoilor sociale a persoanelor fără adăpost, creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor, respectarea transparentei si eficientei în elaborarea actului administrativ si creșterea performantei profesionale a funcționarilor publici.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Creșterea eficientei si eficacității politicilor publice care vizează persoanele fără adăpost prin dezvoltarea unei metodologii de identificare a persoanelor fără adăpost, reprezentarea geo-spațială acestora, diagnoza nevoilor acestora si elaborarea unei politici publice în acest sens;
 2. Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a fenomenului persoanelor fără adăpost, print realizarea unui raport de analiza cantitativa si calitativa a datelor culese din teren, însoțit de recomandări privind serviciile oferite persoanelor acestui grup vulnerabil;
 3. Creșterea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici prin participarea la cursurile de instruire în domeniul politicilor publice si intervențiilor care vizează persoanele fără adăpost precum si a utilizării instrumentelor create;
 4. Creșterea gradului de conștientizare a si sensibilizare a factorilor interesați cu privire la fenomenul persoanelor fără adăpost si la politica publica care vizează acest grup vulnerabil.

 Rezultatele principale ale proiectului:

 1. O politică publică privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost elaborată;
 2. O procedură/ metodologie de identificare/localizare a persoanelor fără adăpost și de abordare a acestora în vederea aplicării anchetei sociale la toate persoanele fără adăpost identificate în orașele reședință de județ în vederea colectării nevoilor acestui grup vulnerabil;
 3. Un cadru analitic funcțional care să cuprindă o analiză a localizării în stradă a persoanelor fără adăpost la nivelul orașelor reședință de județ (deoarece estimările ONG-urilor arată că acest fenomen este specific orașelor mari, în special orașelor reședință de județ), un modul IT creat ca parte a platformei dezvoltate anterior prin proiectul SIPOCA 4 și care va conține toate informațiile și datele privind persoanele fără adăpost și un raport de analiză cantitativă și calitativă a datelor colectate cu instrumentul de mai sus, precum și al problemelor cu care se confruntă acest grup vulnerabil al persoanelor fără adăpost realizat;
 4. Informare și consultare realizată și rezultate diseminate în rândul factorilor interesați cu privire la propunerea de politică publică și cadrul analitic dezvoltate în cadrul proiectului, prin organizarea a 8 ateliere de lucru regionale organizate (câte unul în fiecare regiune, cu durata de 2 zile fiecare) la care vor participa autoritățile administrației publice locale, ONG-urile și alți factori interesați;
 5. Formarea personalului din cadrul MMPS și ANPIS/AJPIS în domeniul politicilor și intervențiilor care vizează persoanele fără adăpost, precum și a utilizării instrumentelor create.

 

Proiectul ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”

În perioada septembrie 2018-ianuarie 2022, Ministerul Muncii și Protecției Sociale în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Ministerul Educației (ME) și Ministerul Sănătății (MS)  implementează, prin Direcția Politici Servicii Sociale, proiectul ”Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii social” , finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Perioada de implementare: 40 luni (12.09.2018-11.01.2022)

Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Valoarea totală a contractului de finanțare: 113.076.750,37 lei

Locul de implementare a proiectului: 7 oraşe şi 132 comune cu tip de marginalizare peste medie și severă, acoperind 40 de județe și 7 regiuni de dezvoltare (conform listei și hărții ataşate)
Grup tintă: membrii echipelor comunitare de intervenție integrată (formate din cel puțin 336 de persoane, specialisti în domeniul social (asistenti sociali, tehnicieni în asistentă socială/lucrător social), specialiști în domeniul medical (asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari) și specialiști din domeniul educational (consilieri școlari, mediatori școlari)
Beneficiari finali ai proiectului: persoane în risc de sărăcie și excluziune socială din 139 de comunităti rurale şi mic-urbane cu tip de marginalizare peste medie şi severă
Obiectivul general al proiectului: creşterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea şi pilotarea serviciilor comunitare integrate în 139 de comunităti rurale şi mic urbane cu tip de marginalizare peste medie şi severă.

Obiective specifice:

O.S.1: consolidarea capacității administrației publice locale de a iniția, coordona și implementa măsurile de prevenire şi combatere a situatiilor de marginalizare şi excludere socială, în 139 de comunități marginalizate prin crearea de echipe comunitare integrate și dezvoltarea de proceduri,metodologii şi instrumente specifice de lucru.

0.S.2: Îmbunătătirea nivelului de competente al specialiștilor care activează în echipele Comunitare integrate din cele 139 de comunități sau din alte autorități relevante, contribuind astfel la consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară prin furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor populației.

0.S.3:creşterea numărului de persoane care beneficiază de servicii comunitare integrate, în cele 139 de comunităti.

Lista 139 UAT-uri

Lista 992 UAT-uri marginalizate

- Prezentare proiect/Project presentation RO / EN

- Site-ul proiectului

 

 

 

 


Proiectul „Sprijin pentru consolidarea capacității instituționale a MMJS de a dezvolta un sistem integrat de management informatic în domeniul serviciilor sociale”

În perioada martie 2018-iulie 2018, MMJS implementează, prin Direcția Politici Servicii Sociale, proiectul Sprijin pentru consolidarea capacității instituționale a MMJS de a dezvolta un sistem integrat de management informatic în domeniul serviciilor sociale, finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin al Reformelor Structurale 2017-2020, cu un buget în valoare de 15.000 Euro pentru servicii de consultanță contractate de COM.
Proiectul urmărește creșterea calității datelor de care dispune MMJS pentru a evalua cu precizie situația serviciilor publice de asistență socială (SPAS) la toate nivelurile (comune, municipii, orașe și județe) cu privire la capacitatea lor IT și nevoile lor de îmbunătățire, pentru a sprijini  îndeplinirea atribuțiilor legate de managementul, monitorizarea și raportarea serviciilor sociale din teritoriu.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
 • realizarea unei analize la nivelul tuturor serviciilor publice de asistență socială (SPAS,DGASPC) cu privire la: infrastructura de software, hardware, infrastructura de telecomunicații, resursa umană specializată (specialiști IT, asistenți sociali – ca utilizatori finali)
 • propuneri de intervenție pentru consolidarea capacității SPAS.

Proiectul „Evaluarea funcționării și eficacității serviciilor sociale”
 
În perioada martie 2018-februarie 2019, MMJS a implementat, prin Direcția Politici Servicii Sociale, proiectul Evaluarea funcționării și eficacității serviciilor sociale, finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin al Reformelor Structurale 2017-2020.
Proiectul, cu o finanțare de 50.000 Euro, urmărește îmbunătățirea calității serviciilor sociale prin dezvoltarea unui sistem de monitorizare și evaluare a calității serviciilor sociale, în termeni de eficacitate, eficiență, acoperirea nevoilor locale/naționale de servicii sociale, nivelul de satisfacție al beneficiarilor și impactul social.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
 • Adoptarea unui set de indicatori calitativi prin care MMJS să monitorizeze și să evalueze serviciile sociale la nivel național;
 • Implementarea unui exercițiu practic de evaluare;
 • Utilizarea unor metode efective și a unor proceduri vizând colectarea datelor privind acești indicatori prin crearea instrumentelor;
 • Îmbunătățirea capacității profesionale a experților MMJS de a-și îndeplini responsabilitățile legate de procesul de monitorizare și evaluare.

Proiectul „Audit social”

În perioada martie 2018-februarie 2019, MMJS a implementat, prin Direcția Politici Servicii Sociale, proiectul Audit social, finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Sprijin al Reformelor Structurale 2017-2020.

Proiectul, cu o finanțare de 60.000 Euro, urmărește îmbunătățirea calității serviciilor sociale prin oferirea de suport MMJS pentru a dezvolta sistemul de audit social.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • creșterea nivelului de cunoștințe al MMJS în ceea ce privește diferitele modele europene vizând sistemele de audit social, identificarea bunelor practici referitoare la implementarea acestora;
 • consolidarea dialogului între actorii sociali relevanți din domeniul serviciilor sociale în ceea ce privește dezvoltarea unui sistem de audit social;
 • adoptarea în cadrul politicilor a unui model de sistem de audit social;
 • îmbunătățirea abilităților autorităților competente de a implementa operațional auditul social.

Proiectul „Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV”

În perioada aprilie 2016 - aprilie 2018 MMJS a implementat, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetări Economice „Costin Kirițescu” (INCE), proiectul Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMFPSPV, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Proiectul a urmărit elaborarea unui set de instrumente de planificare strategică (hărți privind serviciile sociale, infrastructura aferentă acestora, hărți privind nevoia de infrastructură socială și servicii sociale și metodologii), care să sprijine procesul decizional orientat către cetățean.
Află mai multe (descărcare fișă proiect)

Proiectul „Politici pentru o forță de muncă vârstnică în UE - PAWEU”

În perioada noiembrie 2015 - aprilie 2017, Direcția Politici Servicii Sociale a implementat proiectul Politici pentru o forță de muncă vârstnică în UE - PAWEU, în cadrul unui consorțiu european format din Italia (lider de parteneriat), Belgia și România.
Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană prin DG EMPL, EMPL D-Europe 2020: Politici sociale, Sisteme de activare și protecție socială și  a urmărit sprijinirea strategiilor de reformă a sistemelor de protecție socială din IT și RO, printr-o analiză comparativă a statelor membre UE din punct de vedere al legislației și politicilor în domeniul protecției sociale a lucrătorilor vârstnici, cu accent pe IT și RO, în vederea comparării și evaluării capacității sistemelor și politicilor naționale de protecție socială de a proteja acest grup țintă de riscurile de șomaj și/sau excluziune socială.
 Află mai multe (descărcare fișă proiect) link Studiu ro / en

Programul de reformă a sistemului de protecție socială din China (“EU-China Social Protection Reform Project”)

În perioada 2015-2018, Comisia Europeană finanțează Programul de reformă a sistemului de protecție socială din China (“EU-China Social Protection Reform Project”), proiect implementat de un Consorțiu de 6 state membre ale Uniunii Europene, în care România este reprezentată de către MMPS, prin Direcția Politici Servicii Sociale. Scopul proiectului este de a propune un sistem de reformă a sistemului de protecție socială al Chinei, care să promoveze dezvoltarea inclusivă a societății chineze şi echitatea socială.
Activitățile implementate în cadrul proiectului vor sprijini Guvernul R.P. Chineze prin contribuția la îmbunătățirea sistemului de protecție socială a Chinei, întărirea capacității instituționale de a dezvolta politici, prin implementarea unui cadru legislativ și de supervizare a sistemelor de asigurări sociale, asistență socială și management financiar în domeniul securității sociale.
 
Scopul principal al proiectului se va realiza prin următoarele componente:
 • Componenta 1: Consolidarea capacității instituționale pentru dezvoltarea şi reforma domeniului protecției sociale, în colaborare cu Comisia Națională de Dezvoltare şi Reformă (NDRC) din China.
 • Componenta 2: Întărirea capacității instituționale pentru managementul financiar şi gestionarea fondurilor destinate securității sociale, în colaborare cu Ministerul Finanțelor (MoF) din China.
 • Componenta 3: Îmbunătățirea cadrului legal şi a politicilor în domeniul asistenței sociale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Civile (MoCA) din China.

Află mai multe (descărcare fișă proiect) http://www.euchinasprp.eu/en/


Proiectul ”Pentru ca economia socială din România să devină vizibilă!”

În perioada mai 2013 – iulie 2014, Ministerul Muncii a implementat proiectul Pentru ca economia socială din Romania să devină vizibilă!”, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (lider de parteneriat) și Centrul National de Pregătire în Statistică.
Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană (DG Întreprinderi și Industrie) și a urmărit elaborarea metodologiei specifice care să furnizeze cadrul operațional pentru crearea conturilor satelit privind întreprinderile sociale corelate cu dezvoltarea conturilor naționale, fiind considerat de către Comisia Europeană un model de bune practici inovatoare.
Totodată, prin intermediul Atlasului Economiei  Sociale - ediția 2014, proiectul aduce în atenția tuturor factorilor interesați atât o serie de date de ordin general cât și date de natură economică (venituri, imobilizări, salariați, rezultate ale exercițiului financiar, etc.) ale organizațiilor de economie socială.
 Află mai multe (descărcare fișă proiect; link Atlasul Economiei Sociale)

Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială din România (PMSAS)MMJS a implementat în perioada august 2012 – decembrie 2017,Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială din România”, finanțat în baza Acordului de împrumut încheiat între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 08.07.2011 (nr. împrumut 8056-RO), ratificat prin Legea nr. 68/2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) dintre România și BIRD, semnat la București la 8 iulie 2011.

Proiectul a urmărit îmbunătățirea performanțelor sistemului de asistență socială din România, prin consolidarea managementului performanței, îmbunătățirea echității și eficienței administrative și reducerea erorilor şi fraudei.
Împrumutul reprezintă un instrument financiar al BM, care se bazează pe îndeplinirea de indicatori de rezultat. Disponibilizarea sumelor împrumutului (500 mil. EUR) se realizează pe măsură ce sunt obținute rezultatele agreate cu BM (îndeplinirea celor 25 de indicatori de rezultat) în vederea modernizării sistemului de asistență socială.
Proiectul se concentrează pe programele guvernamentale de beneficii de asistență socială pentru familiile cu venituri reduse, persoanele cu handicap, precum şi familii cu copii.
Află mai multe (descărcare fișă proiect)
 

 

 

 

 

Autentificare


Pentru crearea de cont acesati link-ul urmator

Autentificare


Pentru informații detaliate despre celelate programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Pentru mai multe infromații despre Programul Operațional Capacitatea administrativă, vă invităm să viziati www.fonduriadministratie.ro